Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od charakteru sprawy i każdorazowo ustalane jest w sposób indywidualny, dostosowując się do możliwości finansowych Klientów.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wstępne spotkanie, podczas którego Klient przedstawia sprawę jest bezpłatne.

Kancelaria preferuje następujące sposoby rozliczeń:

W sprawach majątkowych o ustalonej wartości przedmiotu sporu, co do zasady obowiązują stawki minimalne ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu:

  1. do 500 zł - 120 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 360 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 1.200 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 2.400 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 4.800 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 7.200 zł;
  7. powyżej 200.000 zł - 14.400 zł.

Wynagrodzenie jednorazowe

Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ustalane jest jako stała miesięczna stawka. Klient otrzymuje nieograniczoną czasem, stałą i kompleksową pomoc prawną w ramach ustalonego zakresu czynności.

Wynagrodzenie godzinowe

Kancelaria uzgadnia z Klientem wysokość stawki godzinowej za świadczone usługi. Wynagrodzenie jest obliczane po zakończeniu sprawy lub po upływie określonego czasu (np. miesiąca), jako iloczyn godzin poświęconych na daną sprawę oraz ustalonej wcześniej stawki. Klient zawsze otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności.

Premia za sukces

Jest to wynagrodzenie dodatkowe, które proponowane jest w szczególności w sprawach o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, w sprawach odszkodowawczych i w innych przypadkach, gdy rezultat działań Kancelarii może być dla Klienta szczególnie satysfakcjonujący, przekraczający jego oczekiwania. Premia za sukces nie występuje jako wynagrodzenie samodzielne, lecz zawsze jako dodatek do wynagrodzenia, którego wysokość jest odpowiednio niższa i ustalana z góry.